รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ประจำปีการศึกษา 2020

2020年汉语水平考试过程及内容


ศูนย์ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 汉语水平考试中心

Chulabhorn International College of Medicine, Thammasat University 泰国法证大学朱拉蓬国际医学院

99 Moo 18 Phaholyothin Road, KlongLuang Districts, Pathumthani, 12120, Thailand

ติดต่อโทรศัพท์หมายเลข 02-564-4440 ต่อ 7595 电话号码 มือถือ 094-5531535 手机号码

E-mail : hskthammasat@gmail.com


ขั้นตอนการสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) 汉语水平考试的过程

1. กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้ 填写下面汉语水平考试的报名表

2. โอนเงินค่าสมัครสอบ 付款报名费

3. ส่งหลักฐานการโอนเงินและอัพโหลดรูปถ่าย 交电子版付款报名费图片及上转本人图片

4. ให้ผู้สมัครระบุรอบที่สอบ ระดับที่สอบ วัน/เดือน/ปี สอบ และเวลาสอบ เช่น 2/63 HSK 2 23/08/63 เวลา 8.00 น. เป็นต้น ในหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ด้วย 注意:请申请人指定考试轮,考试水平 (HSK 1-6)和考试时间 日/月/年,00:00)如 2/63 HSK2 23/08/63 08:00 附上汇款证明以支付检查费。แผนการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนประจำปี 2020

2020年汉语水平考试时间表

ครั้งที่สอบ
考试轮
กำหนดการสอบ
考试时间日期
วันเปิดระบบรับสมัคร
และชำระเงิน
起始报名考试及付款日期
วันสุดท้ายของการรับสมัคร
终止报名考试日期
วันแจ้งผลสอบออนไลน์
线上通知考试 结果日期
2/63 23/08/2020 อาทิตย์ 周日 15/07/2020
(เวลา 09.00 น.)
6/08/2020
(เวลา 12.00 น.)
7/09/2020
3/63 19/09/2020 เสาร์ 周六 11/08/2020
(เวลา 09.00 น.)
3/09/2020
(เวลา 12.00 น.)
12/10/2020 *
4/63 17/10/2020 เสาร์ 周六 8/09/2020
(เวลา 09.00 น.)
24/09/2020
(เวลา 12.00 น.)
2/11/2020
5/63 21/11/2020 เสาร์ 周六 29/09/2020
(เวลา 09.00 น.)
5/11/2020
(เวลา 12.00 น.)
7/12/2020
6/63 6/12/2020 อาทิตย์ 周日 10/11/2020
(เวลา 09.00 น.)
19/11/2020
(เวลา 12.00 น.)
21/12/2020
หมายเหตุ 注意 : 1. * เนื่องจากเป็นวันหยุด วันประกาศผลสอบเลื่อนไปอีก 1 สัปดาห์由于当天为假期,通知考试结果推迟一周。
2. วันเปิด-ปิดระบบรับสมัคร และวันชำระเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามศูนย์บริการการสอบภาษาจีนแห่งอาเซียน (ประเทศไทย) หากมีการเปลี่ยนแปลง ทางศูนย์ทดสอบฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 起始及终止报名考试及付款日期可变动,如有变动考试委员会有通知。
เนื่องด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทย และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ จึงขอจำกัดจำนวนรับในแต่ละระดับการสอบ ดังนี้
由于泰国新冠状病毒感染的症状(COVID-19)和根据泰国法政大学关于防止新冠状病毒的政策,泰国法证大学朱拉蓬国际医学院,每考试水平需要有限接受考试者如下。
จำนวนรับภาคบ่ายไม่เกิน 55 คน (HSK 1, HSK 3, HSK 5)
HSK 1 (13.30 น. - 14.10 น.)
HSK 3 (13.30 น. - 15.00 น.)
HSK 5 (13.30 น. - 15.35 น.)
จำนวนรับภาคเช้าไม่เกิน 55 คน (HSK 2, HSK 4, HSK 6)
HSK 2 ( 09.00 น. - 09.55 น. )
HSK 4 ( 09.00 น. – 10.45 น.)
HSK 6 ( 09.00 - 11.20 น.)
*จำนวนรับในแต่ละระดับ จะนับจากผู้ที่สมัครและชำระเงินก่อนเท่านั้น*
**หากมีผู้สมัครและชำระเงินเกินจากแผนรับที่กำหนดไว้จะยึดตามลำดับวันและเวลาที่ชำระเงินจริงเท่านั้น**
** ผู้สมัครสอบสามารถเลือกได้เพียง 2 ระดับเท่านั้น**
考试水平其中考试者只能选2个